W górę ↑

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
..

Zespół Szkół w Ożarowie

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Operator obrabiarek skrawających do metali ustawia i uzbraja obrabiarki określonych grup do wykonywania różnych operacji i zabiegów. Dobiera i ustawia parametry skrawania, mocuje narzędzia, uchwyty i przyrządy. Przeprowadza obróbkę próbną, udziela instruktażu operatorom jak poprawnie wykonywać czynności podczas użytkowania obrabiarek. Kontroluje i koryguje przebieg obróbki. Po ustawieniu obrabiarki może sam ją obsługiwać, łącząc zadania ustawiacza z zadaniami operatora obrabiarki. Obsługuje takie maszyny jak: frezarki, tokarki, szlifierki, wiertarki, wytaczarki, strugarki oraz obrabiarki sterowane programowo przez komputer. Ustala kolejność zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych. Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich

przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem; zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, samochodów i ciągników, maszyn budowlanych, napędów hydraulicznych, wyposażenia taboru kolejowego itp.

 obrabiarki1

 

 

Zdolności i umiejętności:

- Zdolności techniczne

- Znajomość czytania rysunku technicznego

- Zdolność koncentracji uwagi

- Szkicowanie odręczne prostych elementów maszyn

- Umiejętność pracy w warunkach monotonnych

obrabiarki2

Predyspozycje psychiczne i fizyczne:

- Spostrzegawczość

- Dokładność i precyzja

- Wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny

- Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa

- Dobry wzrok i słuch

- Podzielność i koncentracja uwagi

PKZ(M.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-

operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki

przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik

pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, blacharz

samochodowy, blacharz, lakiernik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji

rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów

samochodowych, technik mechatronik, technik energetyk, operator maszyn i urządzeń

metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i

urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,

Słuchacz:

1. przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

2. sporządza szkice części maszyn;

3. sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;

4. rozróżnia części maszyn i urządzeń;

5. rozróżnia rodzaje połączeń;

6. przestrzega zasad tolerancji i pasowań;

7. rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

8. rozróżnia środki transportu wewnętrznego;

9. dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;

10. rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;

11. rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

12. rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

13. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

14. wykonuje pomiary warsztatowe;

15. rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;

16. określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;

17. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm

dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i

eksploatacyjnych;

18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

m10

PKZ(M.h) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator

obrabiarek skrawających, technik mechanik

Słuchacz:

1. wykonuje obliczenia dotyczące obróbki maszynowej skrawaniem;

2. rozróżnia układy sterowania obrabiarek;

3. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Uczeń:

1. rozróżnia obrabiarki skrawające;

2. dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości

obrabianych przedmiotów;

3. rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem;

4. rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i

zamocowania obrabianego przedmiotu;

5. rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;

6. dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju

obróbki i obrabiarki;

7. dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;

8. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki

obrabianych przedmiotów;

9. uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych

operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.

2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Uczeń:

1. sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją;

2. mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych;

3. ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;

4. nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;

5. uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki;

6. wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną:

7. rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot

obrabiany;

8. dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub w

przerwie tego procesu;

9. prowadzi kontrolę procesu obróbki;

10. posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;

11. wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.

3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

Uczeń:

1. rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;

2. rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i

układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;

3. rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia

obrabiarki sterowanej numerycznie;

4. rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;

5. korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki;

6. dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;

7. dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających;

8. mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza

w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie;

9. ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości

korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki;

10. wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej

numerycznie;

11. testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych

numerycznie.

4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Uczeń:

1. ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;

2. ustala i mocuje przedmioty do obróbki;

3. uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;

4. wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;

5. nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki

sterowanej numerycznie;

6. dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;

7. dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia;

8. przeprowadza korektę wyników obróbki;

9. przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;

10. wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA- OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie

umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych.

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i

automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym

obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo). Nauka trwa 3-lata. Potem można

kontynuować naukę w technikum uzupełniającym, a po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie technik mechanik w szkołach wyższych na kierunku mechanika i

budowa maszyn.

Nauczysz się między innymi:

- odczytywania rysunku technicznego dotyczącego elementu przewidzianego do

- zaplanowania obróbki tego przedmiotu na obrabiarce CNC lub tradycyjnej,

- napisania programu obróbki przedmiotu,

- sprawdzenia tego programu na symulatorze,

- przesłaniu tego programu na obrabiarkę,

- ustawienia obrabiarki i zamocowanie obrabianego przedmiotu,

- dokonania analizy i oceny jakości wyrobu,

- uruchomienia produkcji wyrobu.

Operatorzy obrabiarek skrawających mogą pracować we wszystkich przedsiębiorstwach

produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i

eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i

ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego. Lokalny rynek pracy

oczekuje pracowników o takich kwalifikacjach, co daje realną perspektywę zatrudnienia

absolwentów szkoły m.in. w lokalnych przedsiębiorstwach.

Przedmioty zawodowe, których będziesz się uczyć:

- rysunek techniczny,

- technologia ogólna,

- podstawy maszynoznawstwa i automatyki,

- technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki,

- pracownia technik komputerowych i programowania obrabiarek CNC,

- zajęcia praktyczne.

obróbki,

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

operator obrabiarek skrawających 722307

 

 

LO dla dorosłych

lo dorośli

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

kkz min

E-learning

Do wakacji pozostało:

Galerie

Dziś jest


Dzisiaj jest: Poniedziałek
11 Grudnia 2017
Imieniny obchodzą
Damazy, Daniela, Julia, Stefan,
Waldemar, Wojmir

Do końca roku zostało 21 dni.
Zodiak: Strzelec

Copyright © 2017 Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie Rights Reserved.